Mu

Pu is een ankerpunt in de leegte, een pijler van het platform. Mijn verstand kan er mee overweg. Zowel in de leegte als in de leefwereld. Er is zoo veeel pu, ik kan van alles pu noemen, het gaan categoriseren.

Maar er is meer, veel meer. Met pu als ankerpunt kan ik verder kijken. Er zijn meer flarden in de leegte en er is een wereld van ervaringen in de leefwereld. Het volgende woord dat blijft hangen en die zowel in de leegte als in de leefwereld bruikbaar blijkt is mu.

Ook mu heeft een definitie: Alles wat ik nu ervaar.

Alle ervaringen uit zowel de leefwereld als de leegte zijn onderdeel van mu.

Ook mu heeft een symbool. Een cirkel met 3 stippen er in.

Het is het 2e woord van de Mirdan-filosofie en staat in de afbeelding bij de 2e pijler.

Alles

Het is net als pu een verzameling. Mu is de verzameling van alle ervaringen die je nu hebt. Het is je hele wereld. Alles wat je ziet, voelt, denkt, ruikt, hoort.

De sterren, de grond, alles wat je herinnert. Jouw hele wereld zoals die zich aan je voordoet is mu.

Vaak wordt er een verschil gemaakt tussen lichaam en geest. Gedachten en emoties worden dan gescheiden van zintuiglijke ervaringen als het zien van een boom. In mu komen ze allemaal samen.

Mu is je hele ervaringswereld, waarbij gedachten, gevoelens, emoties ook als ervaring gelden.

Ik

Jouw mu is anders dan de mu van je buurvrouw en anders dan de mu van je partner. Ieder heeft zijn eigen ervaringswereld.

Nu

Mu verandert continu. Alles wat je denkt, alles wat je voelt, alles wat je meemaakt verandert wat je nu ervaart. Het verandert je mu. Soms is mu rustig, dan gebeurt er niet zo veel in jouw wereld. Soms is het een werveling van emoties, gedachten, gevoelens of zintuiglijke ervaringen.

Universum

Al je ervaringen bij elkaar vormen een eigen universum. Een nieuwe gebeurtenis valt binnen de context van jouw mu en wordt daar beoordeeld en verwerkt. Ook al zie je hetzelfde voorwerp als de persoon die naast je staat, het voorwerp roept andere associaties op, andere herinneringen, andere gedachten. Het krijgt een andere plek in de mu van jou dan van de persoon naast je.

Verhalen

Je kunt het zien alsof mensen in hun eigen verhaal leven. Ze komen elkaar tegen en kunnen hetzelfde meemaken, maar die gebeurtenissen hebben andere betekenissen in hun andere verhaal.

Een auto heeft een andere betekenis voor iemand die heel erg van auto's houdt dan voor iemand die het enkel als vervoermiddel ziet.

Wijze van ervaren

Waar we weten dat onze lichamen een beetje verschillen van elkaar en dat we allemaal andere lichamelijke en geestelijke vermogens hebben, denken we er nauwelijks over na dat dit ook kan gelden voor de wijze waarop we onze ervaringen bewust worden. Dat gaat verder dan dat een voorwerp in een andere context geplaatst zal worden vanwege een andere geschiedenis.

Het zou goed kunnen dat ook de wijze waarop de electrische signalen die betrokken zijn bij het zien van een voorwerp bij ons allen op unieke wijze worden omgezet in een bewuste ervaring.

Het bewustzijn is dan niet een wereld buiten de wereld waar we allemaal toegang toe hebben, maar een voor ieder van ons apart gevormde, uniek werkende ervaringsvormer.

Dat zou betekenen dat wij allen onze beelden, woorden, emoties op unieke wijze ervaren.

De evolutietheorie schept de voorwaarden dat ons bewustzijn op unieke manier gevormd zou kunnen worden. Elk facet van onze levens bevat een grote natuurlijk variatie. Je ziet binnen soorten relatief kleine, maar zeker bestaande, variaties van elk aspect van hun lichamen en wat grotere variaties tussen soorten. Dat geldt niet alleen voor lichamelijke vermogens, maar ook geestelijke. De geestelijke vermogens van chimpansees lijken meer op ons dan die van resusapen. Dat iets vergelijkbaars ook geldt voor de wijze waarop we ervaringen bewust worden lijkt vanuit de evolutietheorie gezien goed mogelijk. Simpele eigenschappen hebben vaak een aantal variaties binnen een soort, bijvoorbeeld de oogkleur. Complexe eigenschappen hebben variaties in elk onderdeel waaruit het is opgebouwd, waardoor het unieke eigenschappen worden voor elk individu. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat het vormen van bewuste ervaringen zo’n complexe eigenschap is.

Daarmee kun je als filosoof er niet meer vanuit gaan dat onze ervaringen op gelijke wijze gevormd worden.

Nu is evolutietheorie nog wel heel ver verwijderd van ons 2e woord in de leegte. Maar deze gedachtengang maakt het mogelijk dat onze ervaringen anders worden opgebouwd. Daarom kun je er niet meer vanuit gaan dat we dat hetzelfde doen.

Als dat klopt dan zijn onze mu's meer anders van elkaar, dan je je kan voorstellen. Ze worden dan anders gevormd en bevatten een op unieke wijze gevormde wereld van ervaringen.

Woorden

Wanneer we woorden uitspreken verwachten we dat de ander ze begrijpt. Je weet al dat dat niet zo is als de ander een dier is. Ook niet als de ander je taal niet spreekt. En ook niet als je je bewust bent dat je vaktaal spreekt en de ander jouw vak niet heeft. Maar bij de gewone woorden en de gewone zinnen verwachten we dat een ander die begrijpt.

Maar wat als je weet dat die woorden en zinnen op andere wijze door onze verschillende bewustzijns kunnen worden gevormd?

Onze mu's zijn wezenlijk anders. Net als de woorden en gedachten die er in rondzwerven.

Ordening

Wanneer je alle ervaringen op een hoop gooit en er één woord aan geeft, zoals bij mu, hoe orden je die ervaringen dan?

Pu laat zien dat het verstand wel geschikt is voor simpele oorzaak-gevolg systemen, maar niet voor de complexiteit van ons dagelijks leven. Het verstand als ordening van alle andere ervaringen in mu is maar beperkt zinvol.

Wanneer je mu als uitgangspunt neemt, alle ervaringen bij elkaar, dan geeft dat geen methode om die ervaringen te ordenen. Mu is vaak een wervelende stroom van ervaringen, zonder ordening.

Er is geen externe ordening van mu, alles gebeurt binnen mu.

Bewustzijnslagen

We leven in een complexe wereld die we maar beperkt begrijpen. Ons brein levert ons veel informatie op over die wereld. We hebben daar verschillende zintuigen en verschillende mentale systemen voor. Vaak komt de informatie overeen: iets wat we zien, kunnen we ook horen en vaak ook begrijpen. Soms komt de informatie niet overeen: we zien een flits, maar horen veel later een klap. Gelukkig snappen we dan met ons brein dat het wel dezelfde bliksem was, maar dat het geluid er langer over doet om ons te bereiken dan het licht. Soms komt de informatie helemaal niet overeen: we voelen dat het koud is, maar de thermometer geeft aan dat het warm is. Verschillende delen van ons bewustzijn geven tegenstrijdige informatie.

Dat geldt ook voor onze mentale systemen. Met ons verstand maken we een rationeel beeld van de wereld. Ons verstand is heel goed, maar ook heel beperkt. Het is erg goed in oorzaak-gevolg relaties, maar minder goed in complexe situaties. Onze intuïtie is een heel ander systeem. Het werkt beter in complexe situaties, maar werkt heel wisselend. De ene keer hadden we er beter naar moeten luisteren, de andere keer hadden we dat beter niet moeten doen.

Het verstand en de intuïtie zijn 2 systemen, die deels los van elkaar opereren en die tegelijk een ander beeld vormen van onze complexe wereld. Het is heel begrijpelijk dat ze bij tijd en wijle tegenstrijdige informatie geven.

Zo hebben we er nog veel meer. Veel verschillende strategieën tegelijkertijd die een eigen beeld van de wereld vormen. Vaak overeenkomend, soms met tegengestelde informatie.

Ze presenteren zich allemaal in mu. Tegelijk en met soms tegengesteld advies.

We begrijpen onszelf maar beperkt en al onze mentale strategieën nog minder.

Tegelijkertijd in verschillende bewustzijnslagen tegengestelde conclusies trekken over bepaalde onderwerpen is heel verstandig. De Mirdan-filosofie gaat ons niet begrijpelijk maken voor ons zelf. Het laat hooguit zien hoe veelzijdig we zijn. Niet één waarheid, niet één juiste denkwijze. Maar een werveling van (vaak tegengestelde) ervaringen, dat is ons complexe antwoord op een complexe wereld.

De ervaring an sich

Wanneer je naar een stoel kijkt, kun je twijfelen of het een stoel is, je kunt twijfelen of de kleur die je ziet wel zo heet, of die stoel er wel echt is, of dat je hem maar verzint. Alles aan die stoel is te betwijfelen, maar wat in alle gevallen blijft, is de ervaring van het zien van dat voorwerp die we over het algemeen stoel noemen. De ervaring van het zien is er, wat je er ook bij denkt.

De ervaring van het zien van de stoel staat naast alle gedachten die je er over mocht hebben.

Hoe erg je ook twijfelt, hoe erg je ook alles rationeel onderuit haalt wat er maar onderuit te halen is, de ervaring van het zien zelf, blijft. De ervaring an sich wordt niet aangetast door de twijfel.

Zelfs als ons hele verstand wegvalt in de leegte, blijf je zien wat je ziet. De ervaring zelf blijft. Ook al heb je geen idee meer wat het betekent.

Dat geldt niet alleen voor de ervaring van het zien van bijvoorbeeld een stoel, maar ook voor de andere ervaringen. Alles wat je nu ziet is een ervaring an sich, die er simpelweg is. Je kunt twijfelen aan de betekenis, je kunt twijfelen of de ervaringen ook maar iets buiten je bewustzijn betekenen. Maar de ervaringen zelf blijven. Alle ervaringen die jij persoonlijk nu hebt, bestaan in jou als ervaring, onbetwijfelbaar aanwezig. Ze zijn er simpelweg.

Dat geldt ook voor gedachten. De gedachten die je nu ervaart kunnen heel goed onzinnige gedachten zijn en geen enkele relatie hebben met iets buiten je bewustzijn. Maar dat je nu die gedachte hebt is onbetwijfelbaar. De ervaring van de gedachte is er, wat je er ook bij mocht denken over de betrouwbaarheid ervan.

Of het nu flarden zijn in de leegte, of een uitgekristalliseeerde structuur die een hele filosofie omvat. De ervaring van die gedachten is er.

Pu en Mu

Pu is alles wat ik nu niet weet of begrijp, mu is alles wat ik nu ervaar.

Er is veel wat ik niet weet of begrijp, maar wat ik nu niet ervaar, dus er is pu buiten mu.

Het begrip pu ervaar ik, dus pu zit ook in mu.

Ik begrijp veel van mijn ervaringen niet, dus een deel van mu is pu.

Pu en mu zijn verwante begrippen uit de Mirdan-filosofie, maar ze zijn niet zo maar complementair. Het zijn andere begrippen, met een ander doel, die een ander deel van ons bewustzijn bedienen.

Pu is een heel rationeel begrip, mu is een woord voor ervaren.

Wereld

Vreemd genoeg bestond er nog geen woord voor de hele wereld, maar dan vanuit persoonlijk perspectief. Mu drijft in de leegte, maar is verwant genoeg met pu om samen een pijler te vormen van het platform.

Geen absolute waarheid. Wel het dichtst bij een persoonlijke waarheid waar we in de Mirdan-filosofie bij zullen komen.

Mu bevat mijn verlangens en mijn angsten. Het bevat mijn gedachten en de tafel die ik zie. Mu bevat ook de leegte. Als ik leegte ervaar, ervaar ik dat in mu. Mu bevat de ervaringen in de leegte en in die van de leefwereld. Mu is daarom ook een pijler van het platform in de leegte.

Maar het woord mu kan ook weer wegvallen in de leegte, net als het woord pu. Dan zijn we weer in de leegte, zonder de pijlers van het platform. De leegte bestaat in mu, zolang de woorden er nog zijn. En is er ook buiten mu om, wanneer de woorden zijn weggevallen.